SEKTOR FARMACIJE

Sektor farmacije, kao najveća funkcionalna cjelina, objedinjuje aktivnosti koje se odnose na snabdijevanje apoteka, izdavanje lijekova na recept i bez recepta, izradu i kontrolu magistralnih preparata, te sarađuje sa drugim institucijama u cilju promocije zdravlja.

Naše apoteke vrše promet lijekova na malo koji obuhvata nabavku, skladištenje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta. Pored navedenog u apoteci se vrši snabdijevanje dječijom hranom i opremom, dijetetskim proizvodima, kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja, te proizvodima biljnog porijekla. Vršimo savjetovanje u vezi sa  pravilnom primjenom i čuvanjem lijekova, kao i usluge koje služe u svrhu promocije zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvenog vaspitanja i savjetovanja radi očuvanja i unaprjeđivanja zdravlja građana.

Funkcija ljudskih resursa u Mojoj apoteci se uvijek smatrala velikim bogatstvom, te zauzima vodeći položaj u pitanjima koji utiču na strateško usmjeravanje poslovanja.

Danas imamo preko 270 zaposlenih, od kojih je oko 240 zaposlenih u apotekama. Farmacetuski timovi u našim apotekama obezbjeđuju apotekarske usluge u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i zahtjevima novih standarda u apotekarskoj djelatnosti, a sve u cilju da sugrađani u nama prepoznaju sigurnog partnera u očuvanju svoga zdravlja.