ISTORIJAT

Na ovim prostorima, farmacija se razvijala u dužem vremenskom periodu i egzistirala je kroz takozvane narodne apoteke. Obrazovanje farmaceuta, koje je formalno počelo 1918. godine u evropskim metropolama, doprinijelo je bržem razvoju struke i otvaranju javnih apoteka.

Godine 1948. privatne apoteke u Banjaluci prešle su u državno vlasništvo kao gradske apoteke kojih je u ovom periodu bilo svega 4. Nakon integracionih procesa provedenih 1966. godine, banjalučke apoteke su, pod nazivom Farmaceutska služba, integrisane u Medicinski centar Banjaluka kao njegova radna jedinica sa 5 apoteka.

U zemljotresu koji je 1969. godine zadesio Banjaluku, objekti Farmaceutske službe bili su porušeni ili teško oštećeni. Uprkos teškim uslovima, rad se bez prestanka odvijao u šatorima, prikolicama, barakama i oštećenim objektima. U narednom periodu uslijedila je izgradnja i sanacija apoteka. Nepunih deset godina kasnije, apoteke se konstituišu kao Osnovna organizacija udruženog rada, kojoj se u narednim godinama udružuju i apoteke iz okolnih opština.

Godine 1990. apoteke su izdvojene u samostalno pravno lice pod nazivom Radna organizacija (RO Apoteka Banja Luka). Tokom ratnog perioda dvije apoteke organizovane su kao humanitarne apoteke, gdje su se lijekovima besplatno snabdijevale sve ugrožene kategorije stanovništva, uz pomoć svih vjerskih zajednica.

Od 1994. godine do danas, RO Apoteka mijenjala je status više puta. Nakon što je organizovana kao referentna zdravstvena ustanova u RS pod nazivom Apotekarska ustanova Banjaluka, Odlukom Vlade proglašena je od posebnog interesa za Republiku i njen osnivač postala je Vlada RS. Ubrzo nakon toga, donesena je odluka o odobravanju statusne promjene Apotekarske ustanove Banja Luka, njenim pripajanjem Hemofarm d.o.o. Banja Luka.

Međutim, novi propisi iz oblasti lijekova na nivou BiH uslovljavaju odvajanje proizvodnje od maloprodaje lijekova i ubrzo je izvršeno izdvajanje apoteka iz proizvodnog pogona i Hemofarm d.o.o. kao osnivača. MOJAapoteka Banja Luka formirana je kao samostalna institucija 2008. godine, a godinu dana kasnije, u skladu sa novim – prvim Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, apoteke posluju kao Zdravstvena ustanova MOJAapoteka Banja Luka.

ZU MOJAapoteka danas je tržišni lider u maloprodaji lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u Republici Srpskoj, sa lancem od preko 100 apoteka i jednom apotekom  u Orašju, Federaciji BiH. Poslovanje se odvija u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i najvišim standardima u apotekarskoj djelatnosti, te potpunoj usmjerenosti ka zadovoljenju potreba kupaca i ostalih javnosti.